ALGEMENE VOORWAARDEN

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
Opdrachtnemer: Wings IT B.V. gevestigd te Barendrecht, onder kvk 70470383.
Opdrachtgever: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, bedrijf of instantie die dienstverlening of product(en) van Opdrachtnemer afneemt of huurt of dergelijk, met inbegrip van elke afgevaardigde al of niet als personeel in dienst van deze persoon, bedrijf of instantie.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing door Opdrachtgever naar eigen of andere leveringsvoorwaarden. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten niet aan.

3. Prijsopgaven en aanbiedingen zijn altijd uitgedrukt in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief vervoers- en reiskosten en alle overige bijkomende kosten en belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om prijslijsten en prijzen in catalogi te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.


4. Betalingen

4.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum in Euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Bankkosten van betalingen door de Opdrachtnemer zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

4.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen de onder voorgaande lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd haar overige rechten, vanaf de vervaldag aan Opdrachtgever een rente in rekening te brengen van 1% per 15 dagen of pro rata het gedeelte tot op de datum van algehele voldoening.

4.3 Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 100.-

4.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht of bestelling onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

4.5 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

4.6 Opdrachtnemer kan met Opdrachtgever een automatische incassoregeling overeenkomen. Indien de Opdrachtgever ten onrechte storneringen pleegt is Opdrachtnemer gerechtigd deze regeling terstond zonder verdere opgave van reden te beeindigen.

4.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om vóór uitlevering van een product en/of dienst te verlangen dat uitstaande facturen en/of boetes betaald zijn alvorens tot uitlevering van deze over te gaan.

5. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.

6. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn bevoegd overeen te komen om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

7. Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 1 december 2018 en zijn bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam gedeponeerd en vervangen hiermee alle voorgaande versies. Eventuele wijzigingen dan wel aanvullingen op deze voorwaarden worden eveneens bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam gedeponeerd.

A. SERVICES

1. Totstandkoming van de overeenkomst.

1.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de bevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

1.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

1.3. Alle diensten die door de Opdrachtnemer worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen maar zijn nimmer een resultaatverplichting.

2. Terbeschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever

2.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, informatie en faciliteiten, welke de Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen en toegang te verlenen tot de vereiste fysieke locaties waar Opdrachtnemer moet kunnen zijn om aan haar contractuele verplichtingen te kunnen voldoen.

2.2. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten, informatie en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

2.3. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten of toegang tot vereiste fysieke locaties, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

3. Uitvoering van de Opdracht

3.1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

3.2. Indien Opdrachtgever derden, niet zijnde een aangeslotene bij Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Dit geldt mutatis mutandis voor Opdrachtnemer.

4. Geheimhouding

4.1. Tenzij er sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

4.2. Behoudens toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

5. Honorarium en tarieven.

5.1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

5.2. Opdrachtnemer kan, indien dit naar oordeel van de Opdrachtnemer gewenst is, het honorarium en onkosten per twee weken aan Opdrachtgever in rekening brengen.

6. Opzegging

6.1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

6.2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

6.3. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies en/of reeds gemaakte kosten recht op compensatie van Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover overdracht van de werkzaamheden door Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, zullen deze door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever, of aan deze verbonden personen of instanties, hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot maximaal één van de bedragen zoals in sub a van dit artikel is vastgelegd.

Sub a) Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in het geval van een opdracht beperkt tot een maximum van éénmaal het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht over de laatste factuurperiode, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid, in welk geval de maximale aansprakelijkheid is gesteld op twee maanden honorarium.

7.2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens door Opdrachtnemer of diens medewerkers veroorzaakte schade. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

7.3. De in lid 1 sub a van dit artikel neergelegde toepasselijke aansprakelijkheidsbeperking is mede van kracht op de door Opdrachtnemer voor de uitvoering ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op de aansprakelijkheidsbeperking hebben.

8. Vervaltermijn Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na een kwartaal na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, tenzij deze schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt onder formulering van de geconstateerde feiten.

B. DISTRIBUTIE

1. Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten

1.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn voor wat betreft prijzen, levertijd, merken, modellen en uitvoering vrijblijvend en hebben een geldigheid van 15 dagen, tenzij anders aangegeven in de aanbieding.

1.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een order schriftelijk bevestigt.

1.3 Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten waaronder begrepen annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

2. Prijzen

De door partijen overeengekomen prijzen zijn richtprijzen gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren, exclusief omzet- en andere belastingen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om voor prijsverschillen die kunnen ontstaan ten gevolge van koerswijzigingen, vrachtkosten, premies, e.d., opgetreden tussen het tijdstip van overeenkomst en facturering, opdrachtgever te debiteren of te crediteren.

3. Levertijden.

3.1 Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 De opgegeven levertijd wordt in elk geval verlengd met de duur van de vertraging voor zover die ontstaat doordat Opdrachtgever onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de overeenkomst.

3.3 Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting van Opdrachtgever de gekochte zaken af te nemen onverlet met dien verstande dat na de schriftelijke aanmaning van de Opdrachtgever, Opdrachtnemer gedurende 15 dagen na ontvangst hiervan alsnog in de gelegenheid wordt gesteld te leveren. Mocht Opdrachtnemer binnen de voormelde termijn, om welke reden dan ook, niet tot levering kunnen overgaan dan wordt de order als geannuleerd beschouwd. In geen geval is Opdrachtgever gerechtigd aanspraak te maken op enige schadevergoeding.

4. Risico- en eigendomsovergang.

4.1 Tenzij anders vermeld, wordt het risico van het transport van verkochte goederen naar de overeengekomen plaats van levering door Opdrachtnemer gedragen tot het moment van feitelijke aflevering. Eventuele gebreken aan de geleverde zaken dienen terstond bij aflevering worden gemeld. De aansprakelijkheid voor vermiste of beschadigde goederen eindigt 10 dagen na datum facturering, tenzij de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer en de transporteur binnen deze periode schriftelijk de vermissing en/of beschadiging heeft gemeld. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van de haar ter beschikking gestelde goederen. De Opdrachtgever is verplicht hiervoor deugdelijk verzekerd te zijn en op eerste aanvraag van Opdrachtnemer inzage in de polissen te geven.

4.2 De eigendom van alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verkochte zaken blijft bij Opdrachtnemer zolang de Opdrachtgever een vordering uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten of van verrichte en nog te verrichten werkzaamheden of vorderingen wegens het tekort schieten in de nakoming door Opdrachtgever van zodanige verbintenissen, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

4.3 In geval Opdrachtgever enige verplichting jegens Opdrachtnemer uit de overeenkomst niet nakomt, is Opdrachtnemer, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, gerechtigd de verkochte zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding.

4.4 Opdrachtgever is niet bevoegd om goederen die nog geen eigendom van haar zijn te verpanden. Het is de Opdrachtgever toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen, mits er een eigendomsvoorbehoud wordt bedongen conform het bepaalde in dit artikel.

5. Opschorting en zekerheid

5.1 Te allen tijde is Opdrachtnemer gerechtigd om, in aan Opdrachtnemer ter beoordeling liggende gevallen van de Opdrachtgever te verlangen dat deze vooruit betaalt of naar Opdrachtnemer’s genoegen zekerheid stelt.

5.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit overeenkomst op te schorten zolang de Opdrachtgever aan verlangen van Opdrachtnemer om vooruit te betalen c.q. zekerheid te stellen niet heeft voldaan, onverminderd diens gehoudenheid om het verschuldigde en/of eventuele schadevergoeding te voldoen onverminderd haar overige rechten.

6. Overmacht

6.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is door overmacht zijnde een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

6.2 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot enige schadevergoeding verplicht is.

7. Garantie en vrijwaring.

7.1 Indien Opdrachtgever zaken ontvangt die niet voldoen aan de aangeboden specificaties, dan dient Opdrachtgever dit binnen tien werkdagen na ontvangst schriftelijk aan Opdrachtnemer mede te delen.

7.2 Op door Opdrachtnemer geleverde zaken wordt een garantie van minimaal 3 maanden gegeven, tenzij blijkt dat de leverancier van wie Opdrachtnemer zelf de doorverkochte zaken betrokken heeft een langere garantietermijn hanteert. Indien binnen deze periode een defect optreedt dan wel een afkeuring volgt bij ingangscontrole, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan terstond schriftelijk op de hoogte te stellen onder formulering van de geconstateerde tekortkomingen. Opdrachtnemer zal binnen tien werkdagen na ontvangst van bovenbedoelde schriftelijke mededeling Opdrachtgever haar standpunt ten aanzien van diens beroep op garantie en de afwikkeling daarvan bekend maken.

7.3 Behoudens de garantieverplichting conform het voorgaande lid is Opdrachtnemer in beginsel voor enige andere schade, hoe ook genaamd, niet aansprakelijk.

7.4 Opdrachtgever kan nimmer een beroep doen op garantie indien deze gedurende de garantietermijn technische veranderingen in onderdelen of uitrustingsstukken van de verkochte zaken heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen door derden, die direct of indirect verband houden met datgene waarop een beroep op garantie wordt gedaan.

7.5 Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer te vrijwaren en desnoods schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en rente die mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden op Opdrachtnemer ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor Opdrachtnemer ingevolge deze voorwaarden niet aansprakelijk is.

8. Ontbinding

8.1 In geval Opdrachtnemer toestemming heeft verleend verkochte zaken te retourneren dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat het door Opdrachtnemer verstrekte RMA nummer op alle bijgaande documenten en op de adressering vermeld staat. Indien dit niet geschiedt wordt er Euro 100,- per originele zending in rekening gebracht. Daarnaast dient Opdrachtgever zorg te dragen voor deugdelijke verpakking van geretourneerde goederen waarbij Opdrachtnemer de originele verpakking als minste voorwaarde stelt. De vervoerskosten (incl verzekeringen en in/uitvoerrechten) van de retourzending zijn voor de Opdrachtgever.

8.2 Onverminderd het recht nakoming te vorderen, is Opdrachtnemer gerechtigd, indien Opdrachtgever een bestelling, order of opdracht wenst te annuleren, die bestelling, order of opdracht te ontbinden waarbij Opdrachtnemer het recht heeft Opdrachtgever 15% van de te factureren of gefactureerde som als schadevergoeding in rekening te brengen.

9. Bruikleen

9.1 Onder Bruikleen wordt verstaan dat de Opdrachtgever goederen huurt en/of gebruikt gedurende een vooraf afgesproken periode tegen een bepaalde prijs met het oogmerk de goederen aan het einde van die periode te retourneren aan de Opdrachtnemer.

9.2 Bruikleen wordt gedaan via een speciale Bruikleen-overeenkomst waarop standaard bruikleenvoorwaarden van toepassing zijn.